Začela se je javna razprava glede ustanavljanja regijskega parka Pohorje

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo predlog uredbe o regijskem parku Pohorje. Gre za okoli 6000 hektarjev veliko območje na nadmorskih višinah nad 1200 metrov, ki leži v šestih pohorskih občinah. Zainteresirana javnost lahko pisne pripombe in mnenja na osnutek uredbe poda do 11. marca, so sporočili iz ministrstva.

 

 

 

Župani občin Zreče, Vitanje, Mislinja, Ribnica na Pohorju, Lovrenc na Pohorju in Slovenska Bistrica so leta 2017 na okoljsko ministrstvo naslovili pobudo za zavarovanje Pohorja, njihovi ideji pa se je nato lani priključila še občina Ruše.

Zavod za varstvo narave je lani pripravil strokovne podlage, na podlagi katerih so na ministrstvu pripravili osnutek akta za zavarovanje območja kot regijskega parka. Osnutek akta so usklajevali z vsemi občinami, ki so nato z njim seznanile občinske svete.

Od ponedeljka do 11. marca poteka javna predstavitev osnutka akta o zavarovanju. V tem času bodo organizirane tudi javne razprave, ki bodo zaradi neugodnih epidemioloških razmer potekale preko video povezav. V času javne predstavitve se je z gradivom mogoče seznaniti tudi na spletni strani e-demokracija in spletnih straneh občin. Elektronska predstavitev omogoča tudi vpogled kartografskega dela gradiva.

Zainteresirana javnost lahko pripombe in predloge v času javne razprave dajo pisno na mestih javne predstavitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa jih pošlje na naslov ministrstva za okolje in prostor ali na elektronski naslov uredba-pohorje.mop@gov.si.

Kot poudarjajo na zavodu za varstvo narave, je za ovršje Pohorja, ki predstavlja bodoči regijski park, značilna izredna naravna ohranjenost in krajinska pestrost s pogostimi in izjemnimi naravnimi pojavi. Specifičen in pester rastlinski in živalski svet pogojuje neprepustna silikatna podlaga, razgiban relief ter bogato omrežje površinskih voda.

Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje uvrščeno v območje Nature 2000, z ustanovitvijo regijskega parka pa želijo ohraniti neokrnjene gozdove, planje in barja, omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa lokalnim prebivalcem, zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov ter zmanjšati obstoječe ter preprečiti dodatno obremenjevanje okolja.

Med prednosti, ki jih prebivalcem in občinam prinaša ustanovitev regijskega parka, predvsem pa njegovo uspešno upravljanje, velja poudariti tudi zdravo življenje v naravno ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja. Ne gre pa prezreti tudi strokovno tehnične pomoči s strani upravljavca ter večji in učinkovitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.

Regijski park namreč v prostor prinaša tudi nekatere omejitve. Na celotnem območju parka ne bo dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki ogroža cilje parka in slabša hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka, predvsem z vidika doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov.

Na tem območju bo gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom potekalo enako kot do sedaj, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem na nove gradnje in izvajanje dejavnosti izven za to določenih območij in vožnjo z motornimi vozili izven za to določenih cest.

Source
STA
Back to top button