Za HSE predvideno večje poroštvo za nakupe na energetskem trgu

Vlada je drugič posodobila besedilo predloga zakona o poroštvu države za obveznosti družb Gen energija, HSE in Geoplin za izvedbo poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj EU. Sprva poenoteno višino poroštva po posameznih skupinah upravičencev na največ 400 milijonov evrov glavnic je zdaj za HSE zvišala na 800 milijonov evrov.

 

Vlada je predlog zakona o državnem poroštvu za obveznosti družb Gen energija, Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Geoplin iz kreditov, najetih za zagotavljanje dodatnih likvidnosti in nakup dodatnih količin zemeljskega plina zunaj trga EU, pri čemer ne gre za plin iz Rusije, potrdila minuli teden.

Namen zakonskega predloga, ki je del širšega zakonodajnega svežnja za naslovitev morebitne energetske krize v prihajajočih mesecih, je zagotoviti zanesljiv dostop upravičenim energetskim podjetjem do kratkoročnih likvidnostnih obratnih sredstev, ki jih potrebujejo za pokrivanje kratkoročnih ekstremnih likvidnostnih obremenitev.

Te obremenitve so povezane z zagotavljanjem denarnih kritij, ki so jih energetska podjetja zavezana zagotavljati klirinškim bankam v zvezi z borznimi posli za ščitenje cene njihovih portfeljev energentov, in posledično zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe končnih odjemalcev energentov v Sloveniji.

Po njem bo država dala poroštvo za 80 odstotkov obveznosti upravičenca iz kreditov in iz jamstev za obveznosti iz danih garancij in drugih instrumentov za zavarovanje obveznosti, ki jih družbe potrebujejo bodisi za zagotavljanje likvidnosti za izvedbo poslov na trgu električne energije bodisi za nakup zemeljskega plina na trgih zunaj EU.

Po prvi posodobitvi zakonskega predloga, ki jo je vlada potrdila v ponedeljek, je bilo predvideno, da je zgornja omejitev za vse tri stebre elektroenergetskega in plinskega sistema, torej Gen energijo, HSE in Geoplin, 400 milijonov evrov glavnic.

Določila je tudi, da za izvajanje tega zakona in vseh pravic ter obveznosti države, ki iz njega izhajajo, skrbi ministrstvo za finance, nadzor nad namensko porabo sredstev, za katera se daje poroštvo, pa izvajata ministrstvo za finance in ministrstvo za infrastrukturo.

Najnovejša sprememba pa po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo opredeljuje, da se zgornja meja za HSE zvišuje s 400 na 800 milijonov evrov, dodaja pa se tudi določilo, da se v primeru HSE in družbe Gen energija kot organiziran trg šteje tudi trg emisijskih kuponov.

Obenem zakonski predlog zdaj določa, da družba, za katero država daje poroštvo po tem zakonu, od uveljavitve tega zakona do dokončne povrnitve prejetih sredstev ne sme izplačati dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, ter izvesti izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost vodstvu, ki bi se izplačala v letu 2022 oziroma za leto 2022.

HSE in Gen energija sta sicer tako ali tako 100-odstotno državni podjetji, Geoplin pa je v 74-odstotni lasti delno državnega Petrola, 25 odstotkov družbe pa neposredno obvladuje država.

Source
STA
Preverite tudi
Close
Back to top button