Vlada s priporočili za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov

Vlada je ta teden sprejela priporočila pristojnim ministrstvom za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov. Priporočila se nanašajo predvsem na predlaganje in izbor kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov. Ministrstvom predlaga, da spremembe ustanovitvenih aktov javnih zavodov s svojega področja v sprejem predložijo do 30. junija.

 

 

Priporočila pristojnim ministrstvom za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov se po navedbah ministrstva za javno upravo smiselno uporabljajo tudi za druge zavode, katerih soustanoviteljica je država in opravljajo dejavnosti iz 1. člena zakona o zavodih. Gre za zavode na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih neprofitnih dejavnosti.

Priporočila se nanašajo na predlaganje in izbor kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov ter na osnovne pogoje in merila za imenovanje članov svetov javnih zavodov, ki so predstavniki ustanovitelja.

Računsko sodišče je februarja lani izdalo revizijsko poročilo o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. V njem je revidiralo učinkovitost vlade, ministrstev za kulturo, zdravje, delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za izobraževanje, znanost in šport v delu, ki se nanaša na upravljanja javnih zavodov v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2018. V njem ugotavlja, da so bili revidiranci delno učinkoviti.

Računsko sodišče tako med drugim pojasnjuje, da zakon in večina področnih zakonov ne vsebujejo določb, ki bi urejale postopek izbire predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih zavodov, ampak določajo, da se imenovanje članov uredi z aktom o ustanovitvi oziroma statutom.

Ti pa urejajo predvsem postopke za izvolitev predstavnikov delavcev zavoda in uporabnikov oz. zainteresirane javnosti, ne pa tudi za izbiro predstavnikov ustanovitelja. Zato vlada ministrstvom predlaga spremembe in navaja pet priporočil. Med drugim, da naj postopek izbire temelji na javnem pozivu z vnaprej določenimi merili, pogoji in kriteriji, pri čemer naj upoštevajo zlasti izobrazbo, poznavanje in izkušnje s področja delovanja in organizacije javnih zavodov, strokovna znanja in izkušnje pri dejavnosti, ki jo zavod opravlja.

Sprejela je tudi priporočila glede ravnanja in potrebne skrbnosti članov svetov zavodov, predstavnikov ustanovitelja. Priporoča, da se odgovornost članov svetov uredi na način, ki velja za člane svetov javnih agencij, in sicer, da morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost javnega zavoda, odgovorni pa so za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihove dolžnosti.

Vlada je sprejela še priporočilo glede sodelovanja s predstavniki ustanovitelja v svetih zavodov in spremljanja njihovega delovanja. Ker predpisi ne urejajo medsebojnega sodelovanja predstavnikov ustanovitelja v svetih zavoda, je bil sistem upravljanja javnih zavodov tudi v tem delu prepoznan kot delno učinkovit.

Source
STA
Back to top button