V javni obravnavi novela zakona o glasbenih šolah

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o glasbenih šolah. Novela določa nove predmete v skupini jazz in zabavna glasba. Prav tako ureja postopke izobraževanja na daljavo ter ažurira področje zbiranja in varstva podatkov z vnosom EMŠO otroka oziroma učenca in davčno številko starša.

Zakon o glasbenih šolah določa program in organizacijo dela, postopek vpis učencev, pravice in dolžnosti učencev, izvajanje preverjanja, ocenjevanja ter napredovanja učencev, izvajanje nadzora nad zakonitostjo del ter zbiranje in varstvo podatkov.

Minister, pristojen za šolstvo, je v letih 2002 in 2003 sprejel pet izobraževalnih programov, ki jih je skladno s svojimi pristojnostmi določil strokovni svet za splošno izobraževanje: predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, plesna pripravnica, glasba in izobraževalni program ples. S predlogom zakona se poimenovanje izobraževalnih programov uskladi s poimenovanji v navedenih aktih.

V vsebinskem delu novela natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka za posameznega učenca. Podrobneje je opredeljeno napredovanje v prvem obdobju nižje stopnje izobraževalnega programa glasba. V noveli se izenačuje pravica učencev drugega razreda po podaljšanju izobraževanja za eno leto v primeru daljše opravičene odsotnosti učenca.

S predlagano novelo se uredi redakcija posameznih zakonskih določb, še piše v gradivu.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge in komentarje na osnutek novele do 15. decembra.

Glasbeno izobraževanje v Sloveniji je sicer organizirano tako, da omogoča zainteresiranim učencem osnovno glasbeno izobraževanje, nadarjenim pa zagotavlja pripravo za nadaljnje glasbeno izobraževanje. Izobraževanje v glasbenih šolah ureja zakon o glasbenih šolah, ki je bil sprejet leta 2000 in nato dopolnjen leta 2006. Dopolnitev se je nanašala le na spremembo pri ocenjevanju na predšolski stopnji in v pripravnici.

Back to top button