Slovenija odpravila štiri kršitve pravil EU s področja okolja

Evropska komisija je kot uspešno rešene zaključila štiri kršitve Slovenije s področja okolja. Glede štirih odprtih kršitev, med drugim neprenosa evropske zakonodaje o odpadkih, za kar je Slovenija nedavno dobila drugi opomin, pa so na okoljskem ministrstvu napovedali, da bodo komisijo zaprosili za podaljšanje roka za odgovor, ki je 9. avgust.

Evropska komisija je Slovenijo 9. junija drugič opozorila, da evropske zakonodaje o odpadkih še vedno ni ustrezno prenesla v svoj pravni red. Prvi opomin pa je Slovenija takrat dobila zaradi neizpolnjevanja obveznosti glede evropske zakonodaje o ohranjanju prosto živečih ptic, preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi.

Kot so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor, pa je Slovenija medtem uspešno odpravila kršitve zaradi neizpolnjevanja poročevalske obveznosti poročanja o doseženih ciljih ponovne uporabe in predelave ter ponovne uporabe in recikliranja izrabljenih vozil za leto 2015 in 2016.

Država je odpravila kršitev zaradi neprenosa evropske direktive v slovenski pravni red glede odlaganja odpadkov na odlagališčih. Slovenija je uredbo sprejela januarja in opravila postopek notifikacije, so navedli na ministrstvu.

Izpolnila je tudi obveznosti iz evropske direktive glede okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike. Slovenija je obveznosti izpolnila z objavo dopolnilnega programa spremljanja kemijskega stanja vodnih teles površinskih vod in z objavo predhodnega programa ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov.

Sloveniji je uredila še prenos predpisov glede ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Ministrstvo je prejelo novelirane pravilnike o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg, o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje, o oceni tveganja za dajanje takšnega izdelka na trg in o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje, so zapisali.

Source
STA
Back to top button