SlovenijaGospodarstvo

Prodaja deleža SDH v Meti Ingenium odnesla dva člana uprave in člana nadzornega sveta

Nadzorni svet SDH je v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH. Zato so člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica ter član nadzornega sveta Igor Kržan sporazumno odstopili s položajev.

 

Koler in Medica bosta sporazumno odstopila kot člana uprave in zapustila Slovenski državni holding (SDH) z 31. januarjem, začasni predsednik uprave v času prodaje tega deleža, sicer član nadzornega sveta Igor Kržan, pa je z mesta nadzornika odstopil z današnjim dnem, so sporočili iz SDH po izredni seji nadzornega sveta. Ta se je danes seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje družbe Ernst & Young v sodelovanju z zunanjim pravnim strokovnjakom odvetniško pisarno Ulčar & partnerji.

Nadzorni svet SDH bo z namenom zagotavljanja stabilnosti poslovanja SDH pristopil k pripravi predloga za sodno imenovanje sedanje svetovalke uprave Vanesse Grmek za članico uprave do popolnitve uprave, ki jo od 7. oktobra 2020 vodi Janez Žlak, so napovedali.

Nadzorni svet je ugotovil, da je šlo v postopku prodaje na strani zasebnega večinskega solastnika družbe Meta Ingenium, družbe Meta Ventures, za pomembne nepravilnosti, ki se nanašajo na opustitev dolžnosti informiranja in seznanjanja SDH z drugimi bistvenimi okoliščinami, pomembnimi za postopek prodaje. “V zvezi s tem je SDH za zaščito interesov države še pred zaključkom izsledkov pregleda uporabil vsa razpoložljiva pravna sredstva,” so zagotovili.

Obenem pa je nadzorni svet SDH ocenil, da so v SDH potrebni dodatni ukrepi, usmerjeni v zagotavljanje strokovnosti ter odpravljanja tveganj na področju razpolaganja s kapitalskimi naložbami. Upravo je seznanil, da pri vodenju postopka prodaje manjšinskega deleža države ni bila zagotovljena največja mogoča dolžna skrbnost za zagotovitev pravilnosti postopkov in največjega mogočega ekonomskega interesa za državo.

“Nadzorni svet ugotavlja, da bi pri vrednotenju SDH lahko izkazal višjo stopnjo skrbnosti in pridobil dodatne informacije o poslovanju Bia Separations, ki bi utemeljevale višjo pričakovano kupnino za delež države v postopku prodaje. V zvezi s tem v SDH poteka interni postopek ugotavljanja morebitnih napak v delu strokovnih služb ter priprava načrta prenove sistema politike razpolaganja in vrednotenja naložb,” so zapisali.

Uprava SDH bo po preučitvi okoliščin primera sprejela ustrezne ukrepe, ki se nanašajo na odpravo pomanjkljivosti in odstopanj od ustaljenih standardov za izvedbo postopkov razpolaganja. Ti ukrepi bodo po njihovem prispevali k boljšemu upravljanju tovrstnih tveganj in preprečevanju podobnih ravnanj v prihodnosti.

“Pri ravnanju zasebne družbe Meta Ventures, ki je bila pred nakupom deleža države večinska solastnica družbe Meta Ingenium v višini 51 odstotkov in je imela v postopku prodaje deleža v Meti Ingenium predkupno pravico, so bile ugotovljene nepravilnosti in opustitev dolžnega in transparentnega ravnanja oz. informiranja manjšinskega lastnika oziroma upravljalca 49-odstotnega deleža SDH. SDH kot posredni lastnik podjetja Bia Separations ni bil vključen v postopek dokapitalizacije oziroma prodaje,” so povzeli.

Izkazalo se je, da je šlo za asimetrijo informacij, ki je bila posledica tega, da družba Meta Ventures kot upravljavska družba Meta Ingenium ni ustrezno izpolnjevala dolžnosti seznanitve SDH z relevantnimi informacijami o naložbah Meta Ingenium. V okviru tega bi moralo poslovodstvo Meta Ingenium v skladu z računovodskimi standardi razkriti pošteno vrednost dolgoročnih finančnih naložb, predvsem naložbe v Bia Separations.

Po mnenju nadzornikov SDH bi morali poslovodstvi družb Meta Ingenium in Meta Ventures SDH seznaniti z vsemi drugimi relevantnimi informacijami, ki so izhajale iz komunikacije z drugimi solastniki, vključenimi v prodajo deležev družbe Bia Separations. Omenjena prodaja in okoliščine njene izvedbe so bile izjemno pomembne za SDH, predvsem zaradi izvedbe pravilnega vrednotenja in sprejema ustreznih upravljavskih odločitev.

“Z opustitvijo opisanih dolžnosti sta poslovodstvi družb Meta Ingenium in družba Meta Ventures imeli informacijsko prednost in sta v veliki meri lahko vplivali tako na postopek kot na izid oziroma višino kupnine od prodaje deleža države v družbi Meta Ingenium,” so ocenili. To pa je vodilo v manjši iztržek pri prodaji, kot bi ga za svoj delež lahko prejela država.

Nadzorniki SDH so ugotovil še, da je ob pomanjkanju bistvenih informacij mogoče razumeti, da je SDH pri prodaji manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium sprejel ponudbo, ki je zagotavljala višjo kupnino in nižji odstotek pri tako imenovani earn-out klavzuli. “V primeru, da bi imel SDH na voljo dodatne bistvene informacije, bi lahko kot upravljavec ravnal drugače in drugače presojal ekonomski vidik prodaje deleža,” so strnili.

Ajdovsko družbo Bia Separations je v začetku novembra 2020 prevzelo nemško podjetje Sartorius. Prevzem je bil vreden 360 milijonov evrov, od tega so Nemci 240 milijonov evrov plačali v gotovini, ostalo pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech. Nekateri slovenski mediji so bili pri tem kritični do države, da je izgubila delež omenjene kupnine, ki bi ji lahko pripadel, če ne bi prodala deleža v Meti Ingenium.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button