Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in inženirje

Predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili postopki hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov. Resorno ministrstvo pravi, da je zakonski predlog v medresorskem usklajevanju in da bo v vladni obravnavi predvidoma marca.

Ministrstvo za okolje in prostor predlog novega gradbenega zakona, ki bo nadomestil zakon, uveljavljen v letu 2018, še usklajuje. “Zakon je trenutno v fazi medresorskega usklajevanja. Predložitev predloga na vlado je predvidena v marcu 2021,” so STA povedali na ministrstvu.

Osnutek zakona je bil v avgustu lani v javni obravnavi, nato je bila ta za 10 dni podaljšana med drugim na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS).

Arhitekti: Ukinja se potrebo po arhitekturni stroki

V ZAPS v celoti zavračajo zakonski predlog, ker po njihovem mnenju ukinja potrebo po arhitekturnem načrtovanju grajenega okolja. Zaradi ukinjanja zahtev strokovne kompetentnosti vodje projekta bo dolgoročno povzročil izjemno škodo slovenski arhitekturi, prostoru in kulturni krajini ter degradiral kvaliteto našega bivalnega okolja, so prepričani.

“Obžalujemo, da se je v sporu glede vodje projektiranja med IZS in ZAPS oziroma predvsem med gradbenimi inženirji in arhitekti ministrstvo za okolje in prostor namesto iskanja kompromisnih rešitev v celoti postavilo na stran IZS in poslovnih interesov večjih gradbenih projektantskih podjetij,” so zapisali.

Kot spornega izpostavljajo 14. člen, po katerem da bo lahko vodja projekta predstavnik katerekoli stroke, ki sodeluje pri projektu. Ker lahko gradbeno dovoljenje pridobi vodja projektiranja sam, brez sodelovanja drugih strok, bodo po novem možne katerekoli možnosti, kot so, da bo gradbeno dovoljenje za vrtec lahko pridobil inženir strojništva, za šolo inženir elektrotehnike, za bolnišnico statik ipd. “Strokovnost s tem izgublja ves smisel. Pri vseh primerih bo gradbeno dovoljenje za naštete objekte lahko pridobljeno popolnoma brez sodelovanja arhitekta,” so ogorčeni v ZAPS.

Dodajajo, da bo vodja projekta lahko arhitekta k načrtovanju povabil šele v fazi projekta za izvedbo in da bo takrat arhitektura podrejena rešitvam, ki jih je že določil geodet ali strojni inženir kot vodja projekta. “Takrat lahko arhitekt doprinese zgolj še dekoracijo,” pravijo.

Predlog po njihovem mnenju celo dopušča, da se celotna projektna dokumentacija za stavbo izdela povsem brez sodelovanja arhitektov. “Ministrstvo za okolje in prostor s tem dolgoročno ukinja potrebo po arhitekturni stroki nasploh,” poudarjajo.

V ZAPS so tudi ostro proti določilu 32. člena, da IZS pripravi in potrdi standard, ki vsebuje strokovne vsebine načrtov arhitekture (standardizirane popise obrtniških del), čeprav arhitekte zastopa ZAPS, ne IZS. Ta člen po navedbah zbornice v praksi pomeni, da bodo v skupščini IZS predstavniki gradbenih, strojnih, požarnih in drugih inženirjev odločali o vsebini in obliki dela načrtov arhitekture.

IZS: Inženirji imajo kompetence za vodenje projektov

V IZS pravijo, da pri opredelitvah vodje projekta za ohranitev dosedanje ureditve (po trenutnem in tudi prejšnjem zakonu), po kateri lahko pooblaščeni inženirji nastopajo kot vodja projekta za stavbe in za investitorje pridobivajo tudi gradbena in uporabna dovoljenja. “Ne razumemo, zakaj je to naenkrat postalo sporno, saj imajo pooblaščeni inženirji znanja in kompetence, da to nalogo opravljajo,” so v objavi na svoji spletni strani v sredo navedli v zbornici.

Po mnenju IZS so sicer rešitve v predlogu novega zakona v delu, ki obravnava udeležence in njihova pooblastila, “predvsem v korist arhitektov, še posebej s pridobitvijo vodenja del, za katera po mnenju IZS sploh nimajo ustreznih kompetenc”. “S temi spremembami je ministrstvo porušilo logična in strokovno podprta razmerja, vzpostavljena z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti,” so prepričani.

V IZS pravijo, da ministrstvo njihovih bistvenih pripomb, podanih med javno obravnavo, ni upoštevalo. Menijo, da rešitve v predlogu zakona nikomur ne ustrezajo, zato ne vidijo pravega razloga za nadaljevanje, razen če bi se ministrstvo odločilo samo za nujne spremembe veljavnega zakona, ki bi odpravile ključne postopkovne ovire in skrajšale postopke. Ministra Andreja Vizjaka so sicer zaprosili za sestanek o novem zakonu.

Ministrstvo: Ne želimo zmanjšati vloge arhitektov, a predlog, da bi imeli še naprej ekskluzivno pravico voditi projektiranje stavb, ni na mestu

Ministrstvo zavrača trditve ZAPS, da bo poseg v prostor mogoč tudi brez arhitekta. “Po novem predlogu se vsebina projektne dokumentacije in zahteve po načrtih s področja arhitekture prav nič ne spreminjajo glede na veljavno ureditev. Načrti s področja arhitekture in sodelovanje arhitektov pri vseh posegih v prostor in načrtovanju stavb so koristni in potrebni. V predlogu GZ-1 je spremenjena le določba glede zahtev za vodjo projektiranja, če pri projektiranju sodeluje več pooblaščenih strokovnjakov oziroma inženirjev in arhitektov,” so STA navedli na ministrstvu.

V tem primeru bo po predlogu zakona projektant določil vodjo projektiranja stavb izmed pooblaščenih strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektiranju, ki pa ne bo nujno arhitekt, kot je zdaj v veljavi. “Velja zaupati strokovnosti projektanta, da bo znal izbrati vodjo projektiranja izmed pooblaščenih strokovnjakov, ki sodelujejo v projektu, na podlagi referenc in znanja, ne le na podlagi tega, da je nekdo po izobrazbi arhitekt,” pravi ministrstvo.

Izpostavlja določbe 36. člena predloga zakona, po katerem bo projektant projektno dokumentacijo izdelal z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko-arhitekturnimi in drugimi rešitvami ter v projektiranje vključil pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje iz različnih področij glede na namen in zahtevnost objekta. “Torej na podlagi določb predloga GZ-1 ni bojazni, da arhitekti ne bi imeli pomembne vloge pri praktično vseh posegih v prostor, ki jih opravljajo v skladu z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti,” dodaja.

O zahtevi ZAPS za spremembo 32. člena pa ministrstvo trdi, da bo tudi na podlagi predloga novega gradbenega zakona strokovno vsebino načrtov arhitekture določal ZAPS. Predlagani člen določa le, da standardizirane popise del, materialov in opreme za gradnjo stavb v gradbeništvu, v soglasju z ministrom, objavi IZS v sodelovanju z ZAPS, GZS in OZS ter drugimi udeleženci pri graditvi in predstavniki strokovnih organizacij.

Source
STA
Back to top button