V Kopru sprejeli proračun za prihodnji dve leti – za naložbe kar 72 milijonov EUR

Mestna občina Koper sprejela proračuna za leti 2021 in 2022; za razvojne projekte in naložbe namenila 72 milijonov EUR

Občinski svet Mestne občine Koper je na torkovi seji po skrajšanem postopku sprejel občinska proračuna za leti 2021 in 2022, ki skupaj zajemata več kot 300 projektov in naložb v vrednosti 72 milijonov evrov. Po besedah župana Aleša Bržana sta proračuna zelo ambiciozna in razvojno naravnana, poleg nemotenega izvajanja začrtanega investicijskega cikla pa občini omogočata tudi, da se učinkovito spopade s posledicami epidemije novega koronavirusa.

Koprski občinski svetniki so pred dnevi sprejeli kar dva občinska proračuna. Za leto 2021, ki predvideva 87,6 milijona evrov izdatkov, in proračun za leto 2022, katerega izdatki bodo znašali 81,9 milijona evrov. Oba sta razvojno naravnana, s poudarkom na razvoju podeželja in projektih, ki so jih v okviru participativnega proračuna predlagali in izglasovali občani. Gospodarstvu bosta pomagala ohranjati delovna mesta tudi z visokim obsegom investicijskih vlaganj občine in neposredno pomočjo, za kar je predvidenih 800 tisoč evrov. Dodatno bosta podprla javne programe, ki jih je epidemija najbolj obremenila, še zlasti pomembno pa je, da bosta okrepila programe in ukrepe za pomoč občankam in občanom v stiski.

Med pomembnejšimi projekti, ki jih bo občina izpeljala v prihodnjih letih, so izgradnja kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Škofijah in Hrvatinih v vrednosti 15,7 milijona evrov, dokončanje podzemne parkirne hiše Muzejski trg z ureditvijo dovoza in ureditev novega mestnega parka kot strehe nad parkirno hišo, izgradnja garažne hiše P+R Sonce ob vhodu v mesto, novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah, izgradnja prizidka OŠ Dušana Bordona, obnova glavne avtobusne postaje na Kolodvorski cesti ter celovita ureditev obmorskega parka med ustjem Badaševice in Žusterno. Sredstva je predvidela tudi za projekte mobilnosti, obnovo doma Prostovoljnega gasilskega društva Babiči, kuhinje v osnovni šoli v Dekanih, obnovo in vzpostavitev kulturnega stičišča v nekdanjem skladišču soli Libertas, ureditev ambulante na Škofijah in enote lekarne v Pobegih, nadkritje mestne tržnice in poslovilne ploščadi na mestnem pokopališču.

Foto: vizija ureditve Semedelske ceste

V proračunih je predvidela tudi sredstva za financiranje ukrepov za podporo gospodarstvu za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa in ukrepov na socialnem področju za podporo ranljivim skupinam, sredstva za enkratno občinsko pomoč, za programe socialnega varstva in programe javnih del. V letu 2021 bo občina sklenila tudi pripravo Občinskega prostorskega načrta in več Občinskih podrobnih prostorskih načrtov, s katerimi bo določila konkretne prostorske ureditvene pogoje in tako omogočila nemoten razvoj občine.

Svetniki so soglasno sprejeli tudi Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v MOK, na podlagi katerega bo občina v prihodnjem letu prek javnega razpisa sredstva namenila za subvencijo najemnin poslovnih prostorov in nujnih obratovalnih stroškov ter spodbudo za ohranjanje delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja, kot tudi za promocijo, oglaševanje in digitalizacijo poslovanja. Vse podrobnosti, vključno s pogoji in merili za dodelitev sredstev pomoči, bo občina opredelila v javnem razpisu.

Občinski svet je na zadnji seji med drugim obravnaval in sprejel načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leti 2021 in 2022 ter potrdil odločitev, da skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko koprska občina sklepa v naslednjih dveh letih in niso zajeti v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, za vsako leto posebej znaša 500.000 evrov. Sprejel je tudi predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK za prihodnji dve leti, Letni program športa za leto 2021, Sporazum o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti MOK v letu 2021, ki pod določenimi pogoji omogoča 30 odstotno znižanje obračunane mesečne najemnine za občinske poslovne prostore v središču mesta, kot tudi predlog o pristopu Mestne občine Koper h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo ter dopolnjen dokument Trajnostne urbane strategije Mestne občine Koper.

Source
eKoperCapodistria
Back to top button