Računsko sodišče ugotovilo precej nepravilnosti pri poslovanju koprske občine v 2018 in 2019

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 ter občini izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je precej nepravilnosti, med drugim v povezavi s proračunom, pri javnem naročanju, pa tudi pri zadolževanju ter pridobivanju in razpolaganju z nepremičninami. Občina mora pripraviti odzivno poročilo.

 

 

Računsko sodišče je v zvezi s proračunom ugotovilo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, v povezavi z nepremičninami pa, da je občina v letih 2018 in 2019 prodala oziroma zamenjala zemljišča v skupni vrednosti 222.295 evrov, ne da bi zemljišča, ki so nastala s parcelacijo, vključila v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Ugotovilo je tudi, da je bilo cenitveno poročilo prestaro ter da v petih primerih nakupa nepremičnin in v 22 primerih prodaje oziroma menjave nepremičnega premoženja ni v pogodbi imenovala skrbnika pravnega posla.

Precej nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo pri javnih naročilih. Med drugim je ugotovilo primere, da dela niso bila oddana po predpisanem postopku, da dodatna dela niso bila dogovorjena s pogodbo, da so bile prevzete obveznosti ob sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih, da prejete ponudbe niso bile izločene kot nedopustne, pa tudi, da podizvajalci niso bili potrjeni pred izvajanjem del.

Ugotovilo je tudi, da občina ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, prav tako je ugotovilo neustrezno ali prepozno pridobljeno finančno zavarovanje, pa tudi, da pred začetkom postopka ni bila opravljena raziskava trga.

Pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da letni program športa in lokalni program za kulturo nista bila pripravljena in sprejeta, izpostavlja pa tudi primere, ko so bila sredstva dodeljena brez javnega razpisa, pa tudi nepravilnosti pri izvedbi javnih razpisov.

Računsko sodišče je ugotovilo več nepravilnosti na področju zadolževanja ter na drugih področjih poslovanja, med drugim pri ustanovitvi gospodarske družbe ter financiranju tiskanega in spletnega občinskega medija. Kot je razvidno iz povzetka revizijskega poročila, koprska občina sredstev za financiranje tiskanega in spletnega občinskega medija v proračunu za leti 2018 in 2019 ni načrtovala na podlagi letnega finančnega načrta.

Računsko sodišče je ugotovilo še, da je tri račune v skupnem znesku 10.370 evrov plačala v letu 2018 za dodatna dela pri izdaji občinskega glasila, ki niso bila dogovorjena s pogodbo. Prav tako je ugotovilo, da na podlagi 11 prejetih računov ni mogla preveriti, ali so bile storitve zaračunane v skladu s pogodbo, saj računi niso vsebovali specifikacije posameznih opravljenih storitev. V treh primerih je občina potrdila oblikovano verzijo občinskega glasila in dopustila dinamiko izdajanja občinskega glasila, kar ni ustrezalo kriterijem iz pogodbe.

Za raziskave javnega mnenja pred lokalnimi volitvami v letu 2018 je občina porabila 26.840 evrov proračunskih sredstev z izdajo petih naročilnic za istovrstne storitve, kar pomeni, da je vrednost javnih naročil razdelila in se izognila postopku javnega naročanja. Računsko sodišče izpostavlja še, da je občina pogodbo v vrednosti dobrih 29.000 evrov sklenila pet mesecev po izdaji posebne številke občinskega glasila ter da v letih 2018 in 2019 ni izvajala nadzora nad poslovanjem družbe Multimedijski center Vizija.

V zvezi z sofinanciranjem linijskega prevoza potnikov pa je računsko sodišče ugotovilo, da občina v letih 2018 in 2019 ni vzpostavila ustrezne podlage za podpis pogodb in izplačilo sredstev za sofinanciranje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu in da tudi ni mogoče potrditi, da je sredstva v znesku dobrega pol milijona evrov za navedeni namen porabila učinkovito in gospodarno.

Računsko sodišče je od Mestne občine Koper zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Sodišče je občini tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Source
STA
Back to top button