Elektro Ljubljana lanski bilančni dobiček namenil za dividende

Elektro Ljubljana bo lanski bilančni dobiček v višini nekaj več kot 3,8 milijona evrov namenil za izplačilo dividend, je danes sklenila skupščina podjetja. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo dividenda znašala 0,10 evra bruto na delnico, izplačali pa jih bodo novembra.

Poleg lanskega bilančnega dobička bo družba za izplačilo dividend namenila tudi preneseni čisti dobiček iz predlanskega leta, ki je znašal 90.000 evrov.

Dividende bodo izplačali imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki bodo 30. oktobra 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Izplačali jih bodo 2. novembra.

Na današnji skupščini so se sicer delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za lani ter s prejemki uprave in članov nadzornega sveta.

Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Kot so dodali, so sprejeli tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so vezane na dopolnitev dejavnosti družbe z raziskovalno in razvojno dejavnostjo na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, na povečanje osnovnega kapitala ter na izvedbo skupščine z elektronskimi sredstvi.

Delničarji so potrdili tudi novo sestavo nadzornega sveta družbe, ki štiriletni mandat nastopi 1. septembra. Novi predstavniki kapitala v nadzornem svetu Elektra Ljubljana so Davorin Dimič, Urška Gašperlin, Božidar Godnjavec in Gorazd Justinek, so sklenili sporočilo za javnost.

Source
STA
Back to top button