DZ sprejel novelo stanovanjskega zakona

DZ je danes z 52 glasovi za in 26 proti sprejel novelo stanovanjskega zakona. Ta za 10 let opredeljuje razmerja med neprofitnimi najemniki v denacionaliziranih stanovanjih in lastniki teh stanovanj, določa ugodno kreditiranje lokalnih stanovanjskih skladov in občin za gradnjo stanovanj prek republiškega sklada ter v slednjem širi upravo.

Novela za 10 let ureja razmerja med lastniki in neprofitnimi najemniki denacionaliziranih stanovanj, in sicer bodo lahko v najemu ostali tisti, ki nimajo oz. ne bodo imeli drugega ustreznega stanovanja, lastniki bodo lahko zaračunali priznano tržno najemnino, razliko med to in neprofitno najemnino pa bo kril državni proračun. Po letu 2034 se bo lahko najemnina oblikovala prosto.

Kot je v torek ob obravnavi v DZ dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, s spremembami uresničujejo lansko odločbo ustavnega sodišča, ki je vladi naložilo, naj zagotovi ustrezno razmerje pravic in dolžnosti med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj. Najemnikov je okoli 550, v povprečju so stari več kot 70 let in številni pa bi se znašli v izjemno zahtevnem položaju, če bi morali zapustiti stanovanja, je povedal.

Novela določa, da bo Stanovanjski sklad RS (SSRS) lokalnim stanovanjskim skladom, občinam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam dajal ugodna posojila za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, in sicer brez omejitev, ki so zdaj vezane na namensko premoženje republiškega sklada. Vlada pričakuje, da bodo izboljšani pogoji kreditiranja znatno pospešili gradnjo tovrstnih stanovanj.

Po novem bo imel SSRS tričlansko upravo, medtem ko ima sedaj, tako kot ostali javni skladi, direktorja in nadzorni svet. Novela določa, da bo ustanovitelj, torej država oz. v njenem imenu vlada, s sklepom določil, kateri od članov uprave bo predsednik uprave.

Direktor sklada (Črtomir Remec) bo do poteka mandata nadaljeval delo kot član uprave in do imenovanja vsaj še enega člana uprave naloge opravljal kot enočlanska uprava. Do odločitve ustanovitelja, kateri izmed članov uprave bo predsednik uprave, bo sedanji direktor predsednik uprave.

Kot je dejal minister, želijo s spremembo izboljšati vodenje in izvajanje novih zahtevnih nalog sklada, ki bo od prihodnjega leta naprej upravljal s 100 milijoni evrov iz državnega proračuna za zagon nove stanovanjske politike.

Medtem ko je koalicija v torkovi razpravi izražala podpor predlaganim rešitvam, je bila opozicija proti. Kritični so bili med drugim do tega, se bo pri denacionaliziranih stanovanjih krila razlika do priznane tržne najemnine, ki je administrativno določena, ne do dejanske tržne najemnine. Menili so tudi, da ni razlogov za širjenje uprave SSRS, razen da si bo lahko vsaka od koalicijskih partneric imenovala po enega člana. DZ danes sicer ni sprejel dopolnila SDS, po katerem bi spremembe glede uprave črtali iz zakonskega besedila.

Back to top button