HeadlineAktualnoLokalnoPišemo

Lokalni referendum v Kopru

V luči dejstva, da v Kopru primanjkuje stanovanj primernih za bivanje smo lokalne politične in druge akterje prosili naj komentirajo zadevo. Vprašali smo jih kako gledajo na stanovanjsko stisko zgodovinskih razsežnosti v Kopru (1), kdo je po njihovi oceni odgovoren zanjo (2) ter kakšno stališče so zavzeli do prihajajočega lokalnega referenduma(3). Vprašanja smo naslovili tudi na vseh pet vodij klubov članov Občinskega sveta Mestne občine Koper.

 

 

V nadaljevanju objavljamo odgovore, ki smo jih prejeli do zaključka redakcije. Spletno različico članka bomo sproti posodabljali z odgovori, ki jih prejmemo po zaključku redakcije. Dosegljiva je na spletni povezavi: https://megafon.si/pisemo/izjave_referendum/.

Iz lokalnega odbora stranke Oljka so poleg odgovora na vprašanja predstavili tudi pobudo »koprska zelena oaza« za zagotovitev dodatnih športnorekreacijskih površin na drugih delih mesta Koper in poudarili, da podpirajo uveljavitev občinskega odloka za katerega so tudi sami glasovali. Socialni demokrati predlagajo, da se v sklopu urbanega območja Barka zagotovi vsaj nekaj neprofitnih stanovanj za mlade družine ali vsaj nekaj tržnih stanovanj po dostopnih cenah.  Več o obeh pobudah lahko preberete v naši spletni izdaji.

Na vprašanja odgovarjajo tako:

Oljka, lokalni odbor Koper:

 • »Dejstvo je, da je nepremičninski trg s cenami stanovanj “ponorel”. Cene 3.500-4.000 EUR na m2 so dvakrat višje, kolikor bi morala biti cena novogradenj ali pa rabljenih stanovanj. Reakcija trga je razumljiva, saj novih stanovanj ni na vidiku v kolikor bi na referendumu bilo več tistih, ki so proti odloku kot tistih, ki so za.«
 • Mestna občina Koper je bla v preteklosti preveč pasivna na področju urejanja prostora za gradnjo stanovanj (neprofitnih, oskrbovanih, tržnih itd.). Danes je bistveno več povpraševanja kot je ponudbe (ki je sploh ni). S tem, ko se gradijo stanovanja se tudi pomaga k okrevanju gospodarstva, zato je toliko bolj pomembno, da se stanovanjska politika ustrezno razvija v korist občank in občanov.«
 • »V Lokalnem odboru Oljka Koper menimo, da je potrebno podpreti odlok, ki ga je sprejel občinski svet. S podporo »ZA« pomeni, da se bo sprostila gradnja novih stanovanj, kar je dobrodošlo za mladino, mlade družine in vse druge, ki se soočajo s stanovanjsko problematiko. LO Oljka podpira tudi širitev zelenih oz. parkovnih površin, vendar na drugi lokaciji, ki smo jo poimenovali koprska zelena oaza. Gre za območje od ŠRC Bonifka proti Semedeli, kjer bi se s poglobitvijo hitre ceste H6 zmanjšalo cestni hrup ter pripomoglo k bolj čistem zraku.«

Levica, lokalni odbor Istra:

 • »Stanovanjska stiska v Kopru ni od danes, ampak je posledica neobstoječe stanovanjske politike, kot sicer v večini države. Kriza je še zaostrila razmere na nepremičninskem trgu, cene pognala v nebo in razgalila nujnost regulacije stanovanjske politike. Stanovanja niso in ne morejo biti naložba, temveč naj opravijo svojo osnovno funkcijo: da so nekomu bivališče in streha nad glavo.«
 • Stanovanjska kriza v Kopru in širše v Istri je posledica več desetletne stihije na področju stanovanjske politike, ki so jo občinske oblasti prepustile večinoma urejanju prostega trga. Ta nas je pripeljal v položaj, ko je cena kvadratnega metra stanovanja korenito presegla 2.000 €. Reševanje stanovanjskega problema z nakupom stanovanja je za številne mlade in mlade družine, zaradi pomanjkanja novogradenj in cenovne nedostopnosti, nemogoče. Na drugi strani pa občinske oblasti niso bile sposobne ali pa niso želele pospešiti gradnje neprofitnih javnih stanovanj, ki bi nudile dostopno in dostojno bivališče. Pravzaprav se je dogajalo še huje, občinske oblasti, vključno s sedanjo, vztrajno prodajajo nepremičnine v njihovi lasti, namesto da bi vlagale preko JSS v neprofitna stanovanja. Ljudem prodajajo pravljice, kako jim bodo prijazni investitorji ponudili stanovanja po cenah, ki si jih bo lahko vsak privoščil. V resnici pa nihče ne pove, da zasebne investitorje ne žene nič drugega kot kapital ter da cene regulira trg in ne dobrosrcčen investitor, ki ne obstaja. V Kopru zadnja leta spremljamo močno gentrifikacijo – vse več obnov in novogradenj se realizira v turistične kapacitete, kar še dodatno viša cene najemnin in nepremičnin ter posledično izrinja prebivalce, predvsem pa tiste z manjšimi možnostmi, iz mesta in deloma tudi iz občine.
 • Naše mnenje je, da ne glede na izid referenduma, stanovanjska stiska v Kopru ne bo rešena. Spor med nekdanjim in sedanjim županom je na obeh straneh poln lepe retorike in slikanja svetle prihodnosti, ki se ne bo zgodila. Nekdanji župan, ki je bil prvi promotor gradbenega projekta, je v referendumsko zgodbo šel zgolj zaradi lastne promocije in zaradi razhoda z bivšim “poslovnim” partnerjem Mandarićem. Sedanja občinska oblast pa prenaglo obljublja dostopna stanovanja za mlade družine, ki jih ne more zagotoviti, saj je investitor zasebnik, ki bo sledil svoji logiki – povrnitvi vložka in zaslužku. V današnjih razmerah je jasno, da nobena rešitev stanovanjskega problema, ki jo ponuja trg, ni dostopna sleherniku. Oba župana sta imela možnost rešiti stanovanjske probleme z javno gradnjo in spodbujanjem Javnega stanovanjskega sklada, kar se ni zgodilo. Oba bi lahko v postopku mediacije tudi odkupila omenjeno zemljišče in ga dejansko namenila javni neprofitni gradnji, a se tudi to ni zgodilo. Rešitev stanovanjske gradnje je lahko le javna, kakor nam kaže tudi nedavni referendum v Berlinu.

Svetniški klub LAB:

 • S stanovanjskimi stiskami se ne soočamo le v Kopru, saj so predvsem posledica neaktivnosti države, ki v zadnjih treh desetletjih ni uspela začrtati razumne stanovanjske politike. Je pa stanje v Kopru še nekoliko slabše kot drugod po Sloveniji iz dveh razlogov. Prvi je dolgoletno zanemarjanje reševanja tega problema in pomanjkanje jasne demografske, prostorske in razvojne strategije. Posledice stihijskega urbanizma pa je še zaostrilo dejstvo, da je Mestna občina Koper zelo privlačna za priseljevanje iz gospodarskih interesov in zaradi bivanja v počitniških stanovanjih.
 • Razlogov je več.  Eden izmed poglavitnih je načrtno omejevanja novogradenj, saj je bilo med leti 2009-2018 v občini kljub visokemu povpraševanju zgrajenih le 913 novih stanovanj. Še zlasti v mestu Koper je šlo predvsem za nadstandardna stanovanja, ki niso reševala pomanjkanja stanovanj, ki jih mesto potrebuje. Tega problema ni moglo rešiti niti podeželje, kjer je več kot polovica stanovanjskih objektov starejših od 100 let in brez zahtevnih investicij neprimernih za bivanje. 
 • Potreba po stanovanjih v urbanem središču Barka je bila jasno izkazana že leta 1994, ko je občina omenjene parcele prodala zasebnemu investitorju prav za gradnjo novih stanovanj. V Listi Aleša Bržana smo predlog izgradnje nove urbane soseske soglasno podprli že na občinskem svetu in ga bomo podprli tudi na referendumu. Verjamemo, da je v Mestni občini Koper dovolj občank in občanov, ki se zavedajo resnosti stanovanjske stiske v občini. si bodo vzeli čas za seznanitev z dejstvi in glasovali Za odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«

Klub samostojnih svetnikov:

 • Problematika pomanjkanja stanovanj v MOK je več plastna in se že vleče že kar nekaj let, najmanj od gospodarske krize l. 2008, katera je izrazito prizadela gradbeni sektor. Cene stanovanj določa trg oziroma razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Veliko zanimanje nerezidentov cene vsekakor viša. Pestra ponudba pa jih niža, zato podpiramo gradnjo stanovanjskih enot na območju “Urbano središče Barka”. Za neprofitna stanovanja pa morata poskrbeti država in občina preko svojih stanovanjskih skladov. Vendar tudi ta stanovanja niso brezplačna, zato je mladim potrebno zagotoviti kvalitetna delovna mesta, sicer bodo kruh iskali drugod in stanovanj zanje niti ne bomo potrebovali. To bi bila nepopravljiva škoda.

Socialni demokrati Koper:

 • Naknadni referendum o odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka “.
 • Socialni demokrati se nismo prijavili v referendumsko kampanjo glede prihodnje ureditve območja med sodiščem in nakupovalnim središčem (propadli Toncity), ker bi strošek nepotrebnega referenduma raje usmerili v financiranje začetka gradnje stanovanj.
 • Želimo pa izraziti podporo gradnji stanovanj v MOK, predvsem za mlade. V SD smo v te namene pripravili tudi zakon, ki predvideva izgradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj in del teh bi lahko zgradili ravno na tem območju. V Sloveniji imamo namreč stanovanjsko krizo, ki je posledica dolgoletnega prepuščanja stanovanjskega področja prostemu trgu. Več generacij ima zaradi tega slabo urejene bivanjske razmere, med njimi pa je največ mladih in mladih družin. To potrjujejo tudi javne evidence ter čakalni seznami stanovanjskih skladov. Če kaj, potrebujemo v Kopru konkretno rešitev stanovanjskega problema, od vodstva občine pa pričakujemo, da bo od investitorjev zahtevala ustrezno ozelenitev območja in subvencionirano ceno za mlajše Koprčanke in Koprčane, ki si zaslužijo dostojno in zdravo življenje v zelenem mestu.

Slovenska demokratska stranka Koper:

 • ker bo v Kopru 10.10.2021 potekal referendum o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, je prav, da se oglasimo in pojasnimo nekaj dejstev.
 • V občinskem svetu je imel naš odbor po enega svetnika v času mandata prejšnjega župana, kot tudi enega svetnika v mandata aktualnega župana. Tako s prejšnjim, kot sedanjim županom smo in še vedno sodelujemo ter podpiramo projekte, ki jih smatramo dobre za Koper in naše občane.
 • V prejšnjem sklicu, pod županovanjem g. Popoviča je bil dan predlog za spremembo Prostorskega akta za predmetno območje iz zazidalnega območja v park. Naš predstavnik v občinskem svetu se je takrat vzdržal glasovanja pri tej točki z obrazložitvijo, da gre za poseganje v lastnino zasebnika, kar bo pripeljalo do odškodninskih zahtevkov in da takega sklepa ne more potrdite, saj je zavestno šel v škodo MO Koper. V nadaljevanju, po zmagi g. Bržana na zadnjih volitvah, ko je prišel predlog, da se omenjeni akt ponovno spremeni v prvotno stanje, saj so vmes že bile vložene odškodninske tožbe s strani lastnikov parcel napram občino in iz primera v Izoli, ki je v preteklosti enako ravnala na zasebni parceli, je bilo jasno, da v kolikor tak akt kot je bil sprejet pod g. Popovičem bo pripeljal do tega, da bo MO Koper zasebnikom morala plačati več milijonsko odškodnino. Iz tega je sledila tudi jasna odločitev, da naš svetnik podpre predlog spremembe prostorskega akta, ki je predvideval ponovno vrnitev zemljišče v zazidalno.
 • Seveda je bilo izraženo pričakovanje, da se bo nov prostorski akt oblikoval tako, da bo prijaznejši do okolja, kar so urbanisti tudi pri pripravi novega prostorskega načrtovanja upoštevali in predvideli 55% pozidavo, ostalih 45% pa zelene površine tako, da bo območje urbano urejeno in zeleno. Ravno tako je višina objektov omejena na višino sosednjih objektov, P+4.
 • In zaradi tega smo se odločili Novi prostorski akt podpreti, saj Kopru kronično primanjkuje stanovanj, v tem trenutku po ocenah zunanjih institucij, okrog 3000 stanovanj.
 • Zato bomo na referendumu podprli odlok in glasovali ZA.
 • Tu gre za glas ZA stanovanja in nikakor ne gre za glasovanje ne za enega ne za drugega župana!

Odgovore prispele do zaključka redakcije objavljamo v nadaljevanju. Na spletni strani novico posodabljamo dnevno.

Source
Uredništvo

Povezani Članki

Back to top button