Kultura

Vlada izdala uredbo o varstvenih območjih dediščine

Vlada je izdala uredbo o varstvenih območjih dediščine. Določi se jih z namenom celostnega ohranjanja dediščine, preprečevanja njenega uničenja in okrnjenja njenih vrednot v prostoru na državni in lokalni ravni.

 

 

Cilj določitve omenjenih območij je vzpostavitev neposrednega varstva kulturne dediščine, ki se zdaj posredno varuje v prostorskih aktih, s predpisi, ki jih določata vlada in minister, pristojen za kulturo, piše v sporočilu za javnost po petkovi dopisni seji vlade.

Varstvena območja dediščine je uvedel zakon o varstvu kulturne dediščine leta 2008. Opredeljena so kot območje z enotnimi značilnostmi nepremične dediščine, ki je zaradi svojih vrednot in razvojnih potencialov pomemben del prostorskih ureditev.

Varstveno območje dediščine je po zakonu o varstvu kulturne dediščine t. i. tretja kategorija varstva nepremične kulturne dediščine, za katero se mora zagotavljati izvajanje varstva kot javna korist.

Registrirana nepremična kulturna dediščina svoj pravni status pridobi prek prostorskih aktov. Te sprejemajo bodisi občine bodisi država. Kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena svoj pravni status pridobijo z aktom o razglasitvi.

Za razliko od registrirane dediščine se varstvenega območja dediščine ne varuje le posredno preko prostorskih aktov, pač pa neposredno preko varstvenih usmeritev, ki so določene v uredbi, bolj natančno pa opredeljene v aktu o določitvi varstvenega območja dediščine, ki ga izda minister za kulturo.

Pri pripravi prostorskih planov in načrtov, s katerimi se regulirajo prostorski razvoj in prostorske ureditve, se obvezno upošteva varstvena območja dediščine. Z uveljavitvijo akta o določitvi varstvenih območij dediščine ti varstveni režimi postanejo zavezujoči pravni režimi, ki jih je pri pripravi prostorskih planov in načrtov potrebno obvezno upoštevati.

Poleg navedene obveze po upoštevanju varstvena območja dediščine tudi velja, da je za poseg vanj treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, še piše v sporočili za javnost po dopisni seji vlade.

Struktura uredbe o varstvenih območjih dediščine sledi pooblastilu iz tretjega odstavka 25. člena zakona o varstvu kulturne dediščine. V prvem poglavju je opredeljen predmet urejanja, v drugem določene vrste varstvenih območij dediščine, v tretjem predpisana podrobnejša merila za določitev omenjenih območij, v četrtem pa varstvene usmeritve za posamezne vrste varstvenih območij dediščine. V petem poglavju je opredeljeno spremljanje stanja, so za STA pojasnili na ministrstvu za kulturo.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button