Vlada o gospodarskih temah

Vlada je sprejela prvo nacionalno strategijo intelektualne lastnine, sprejela predlog novele zakona o rudarstvu ter določila višino letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za vozila na električni pogon. Podaljšala je tudi mandat direktorjema Uprave RS za jedrsko varnost in Geodetske uprave RS.

Nacionalna strategija intelektualne lastnine do leta 2030 vključuje tri strateške cilje, to so okrepitev okolja za učinkovito ustvarjanje, razvoj, varstvo in upravljanje intelektualne lastnine, povečanje ozaveščenosti in znanja o intelektualni lastnini ter krepitev vloge intelektualne lastnine v zasebnem in javnem sektorju ter v družbi nasploh. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo zdaj v sodelovanju z ostalimi organi pripravilo akcijski načrt za izvajanje strategije.

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o rudarstvu, s katero naj bi zagotovili zadostno število rudarskih inšpektorjev ter preprečili poseganje izven meja odobrenih pridobivalnih prostorov ter izvajanje rudarskih del na zemljiščih, za katera nosilec rudarskih del nima pravice izvajati dela. Po sedanji ureditvi morajo imeti rudarski inšpektorji univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke stroke, a na razpise za delovno mesto inšpektorja pod takimi pogoji ni kandidatov.

Zaradi prestavitve novega načina obračunavanja omrežnine s 1. julija na 1. oktober je vlada sprejela novelo uredbe, ki ureja način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Vlada je izdala spremembe uredbe o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu. V skladu z zakonom o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki ga je DZ sprejel maja lani, se namreč tudi za vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor, uvaja plačevanje letne dajatve. Pri tem višina letne dajatve ne sme preseči letne dajatve, določene za vozila na fosilna goriva.

Vlada je sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2023. Bilančna vsota premoženja države in občin je takrat znašala 58,9 milijarde evrov in je bila za 4,93 odstotka višja kot leto prej.

Športni loteriji je vlada podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Druge stave do 30. septembra 2029.

Vlada se je seznanila z informacijo o predlogu za notifikacijo preimenovanja biosfernega območja Kras v biosferno območje Škocjanske jame ter njegove razširitve. Širitev prehodnega območja je predvidena na območju občin Pivka, Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina, ki so bile do sedaj le deloma vključene v biosferno območje.

Vlada je Igorja Sirca ponovno imenovala za direktorja Uprave RS za jedrsko varnost, drugi petletni mandat bo nastopil 21. junija.

Tomaža Petka je ponovno imenovala za generalnega direktorja Geodetske uprave RS, nov petletni mandat mu začne teči 21. junija.

Back to top button