V sklopu integralnega postopka za vetrnice na Pohorju devet negativnih mnenj

Ministrstvo za naravne vire in prostor je v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za gradnjo vetrnih elektrarn na Pohorju od mnenjedajalcev prejelo devet negativnih mnenj oziroma zahtev za dopolnitev dokumentacije, so z ministrstva sporočili v današnjem podrobnejšem pojasnilu o svoji vlogi v postopku projekta.

Kot so pojasnili, so kot upravni organ v tem postopku vlogo investitorja dolžni sprejeti, postopek voditi v skladu z zakonodajo, na koncu pa o vlogi na podlagi ugotovitev tudi izdati pozitivno ali negativno odločbo.

V primeru, kjer je zainteresirani investitor družba Energija na veter, ministrstvo vodi integralni postopek, torej upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v sklopu katerega hkrati izvedejo še presojo vplivov na okolje, saj gre za načrtovano postavitev vetrnih elektrarn, ki skupaj presegajo moč 30 megavatov.

Investitor je k vlogi priložil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje, so dodali na ministrstvu. Investitor se v vlogi opira na prostorske ureditvene pogoje občine Slovenska Bistrica, kamor sodi območje predvidene gradnje vetrnih elektrarn, glede gradnje kablovoda pa na prostorske akte občine Ruše.

V integralnem postopku je ministrstvo pridobivalo tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev glede skladnosti dokumentacije gradbenega dovoljenja in poročila o vplivih na okolje s predpisi iz njihove pristojnosti.

Med devetimi, ki so izdali negativno mnenje ali pa so zahtevali dopolnitev dokumentacije, so po njihovih navedbah ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, direkcija za vode, zavod za varstvo narave, zavod za gozdove, zavod za varstvo kulturne dediščine, občini Slovenska Bistrica in Ruše, Komunala Slovenska Bistrica ter ministrstvo za obrambo.

S prejetimi mnenji so seznanili investitorja in določili rok, do katerega mora ta dopolniti ali spremeniti dokumentacijo, s katero lahko ponovno skuša pridobiti pozitivna mnenja. Odločitev o tem, ali se bo odločil za ponoven poskus pridobivanja pozitivnih mnenj, je na strani investitorja, ob tem pa na ministrstvu poudarjajo, da morajo biti za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev pozitivna.

Kot še pojasnjujejo na ministrstvu za naravne vire in prostor, vsaka predvidena gradnja vetrnih elektrarn potrebuje pravno podlago, na podlagi katere upravni organ odloča o izdaji gradbenega dovoljenja. To so lahko občinski akti, s katerimi občina načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena ter določa pogoje urejanja oziroma gradnje, kadar pa gre za umeščanje oz. ureditev državnega pomena, je potreben akt na državni ravni, torej državni prostorski načrt.

Zakonodaja glede na pogoje in okoliščine tudi določa, kdo je v katerih primerih v vlogi upravnega organa, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja – upravna enota ali ministrstvo. Organ mora o vlogi za gradbeno dovoljenje na koncu odločiti – lahko pozitivno, lahko pa tudi negativno, so še pojasnili.

V lokalnem okolju močno nasprotujejo načrtom investitorja, saj naj bi gradnja 56 vetrnih elektrarn na območju Pohorja zelo prizadela okolje in prekomerno posegla v naravo.

Back to top button