Razpisana ugodna posojila za razvojne naložbe na kmetijah

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil dva javna razpisa za finančno podporo naložbam kmetov. Prvi ponuja za 7,4 milijona evrov posojil in garancij mladim kmetom za trajnostne naložbe, drugi pa za šest milijonov virov posojil kmetom in drugim subjektom za naložbe v prilagoditev kmetij na podnebne spremembe.

Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mladi ponuja razvojna posojila s portfeljsko garancijo, subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem. Namenjen je mladim kmetom za naložbe za razvoj kmetijskih gospodarstev s poudarkom na trajnostnih projektih, katerih cilj je prehod v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo. Prednost bodo imeli tudi projekti, usmerjeni v obnovo proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, kaže razpis, danes objavljen v uradnem listu.

Posojilo lahko dobijo fizične osebe – kmetije, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo. Za mladega kmeta se šteje nosilec kmetijskega gospodarstva oz. družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je hkrati tudi poslovodja, in je star do vključno 40 let.

Posojila prek razpisa bodo lahko med drugim namenjena za nakup ali gradnjo objektov kmetijske dejavnosti, nakup in urejanje kmetijskih zemljišč, za nakup strojev in opreme ter trajnih nasadov, pa tudi za nakup programske opreme, licenc ipd.

Posameznik lahko zaprosi za posojilo v višini od 25.000 do enega milijona evrov. Obrestna mera bo fiksna in bo za trajnostne projekte znašala 0,50 odstotka letno, za druge projekte pa en odstotek letno.

V okviru razpisa bo Slovenski regionalno razvojni sklad zagotovil za 5,5 milijona evrov razvojnih posojil, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa 1,3 milijona evrov sredstev za portfeljske garancije in 567.000 evrov za subvencijo obrestne mere in kapitalska znižanja.

Vlogo je treba oddati v obdobju od 19. februarja do 17. maja letos.

Javni razpis za finančni produkt AGRO INVEST, ki je bil prav tako danes objavljen v uradnem listu, pa ponuja ugodna posojila za naložbe v posodobitve kmetijskega gospodarstva za prilagoditev na podnebne spremembe in za kmetovanje s čim nižjimi izpusti toplogrednih plinov.

Posojilo lahko dobijo fizične osebe – kmetije, fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali pravne osebe, ki so družbe ali zadruge.

Posamezno posojilo lahko znaša od 50.000 do enega milijona evrov. Obrestna mera je lahko fiksna, in sicer od 2,04 odstotka letno naprej, ali spremenljiva, in sicer v obliki 6-mesečnega euriborja in pribitka v višini od 1,07 odstotka letno naprej.

Na voljo je skupno šest milijonov evrov sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Vloge zbirajo od 19. februarja do 31. decembra letos oz. do porabe sredstev.

Back to top button