Furs izplačal peto tranšo pomoči samozaposlenim po avgustovskih poplavah

Finančna uprava RS (Furs) je danes izplačala peti del pomoči samozaposlenim po lanskih avgustovskih poplavah in plazovih. Pomoč je prejelo 663 upravičencev v skupni višini 733.780 evrov, ki so obrazec za pomoč oddali januarja. Doslej je bilo samozaposlenim skupaj nakazanih slabih 2,63 milijona evrov tovrstne pomoči.

Nakazilo so danes prejeli samozaposleni, ki so prek eDavkov vložili poseben obrazec od 1. januarja do 31. januarja 2024 za mesece od avgusta do decembra 2023, so sporočili s Fursa.

Višina pomoči znaša 1200 evrov na mesec za samozaposlene, 760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz državnega proračuna, ter 1020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

To omogoča zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ki je začel veljati 11. avgusta lani. Upravičenec do te pomoči je samozaposlen, družbenik ali kmet, ki je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija do uveljavitve tega zakona in so mu prihodki iz dejavnosti zaradi posledic avgustovskih poplav in plazov leta 2023 v primerjavi z letom 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov.

Kot pogoj za izplačilo velja, da ta oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 evrov ali več. Imeti mora tudi predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne, ko je oddala vlogo. Upravičenci so lahko za pomoč za lanski avgust in naslednje mesece do vključno decembra 2023 zaprosili najpozneje do 31. januarja letos.

Back to top button