EU VOLITVE: Liste o širitvi EU

Zadnja širitev EU je bila leta 2013 in čeprav je bilo danih veliko obljub, na svojo priložnost še vedno čakajo države Zahodnega Balkana. Nekatere so bolj uspešne pri izpolnjevanju pogojev, druge manj. Evropsko perspektivo je dobila tudi Ukrajina. Stranke in liste, ki bodo sodelovale na evropskih volitvah, širitev načelno podpirajo.

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednji vprašanji, povezani s širitvijo EU:

1. EU je začela pristopna pogajanja z Ukrajino. Ali ocenjujete, da je vstop Ukrajine v EU realna možnost oziroma ob kakšnih pogojih bi lahko do njega prišlo?

2. Kje so po vašem mnenju razlogi za počasen proces približevanja držav Zahodnega Balkana, na strani EU ali v državah samih? Bi bilo treba proces pospešiti in ali naj EU stremi k temu, da bodo vse države regije vstopile hkrati, ali naj vstopajo posamič glede na pripravljenost?

Gibanje Svoboda

1. Ukrajina bo lahko postala članica EU, ko se zaključi vojna na njenem teritoriju in ko bo po objektivnih merilih dosegla vse pogoje za pridružitev, vključno z varovalkami proti korupciji in robustnimi neodvisnimi demokratičnimi institucijami.

2. V prvi vrsti je krivda na strani EU, saj so nekatere države članice v Svetu EU blokirale začetek pristopnih pogajanj, s čimer smo zamudili pomemben momentum prizadevanj za pridružitev. Razočaranje prebivalcev držav Zahodnega Balkana je povzročilo krepitev političnih struj, ki so manj naklonjene reformam za približevanje k EU. Vstopanje držav mora potekati glede na izpolnjevanje pristopnih pogojev, takoj ko jih dosežejo.

Slovenska demokratska stranka (SDS)

1. To ni le možnost, je nujnost. Za EU je Ukrajina zelo pomembna. Povabilo je zelo jasno, seveda pa bo morala tudi Ukrajina izpolniti pogoje za vstop, kot so jih morale ostale države.

2. Razloge za počasnost gre iskati na vseh straneh. Voditelji nekaterih evropskih držav, recimo francoski predsednik Emmanuel Macron, igrajo s figo v žepu. Na drugi strani razmere v državah Zahodnega Balkana še vedno ne omogočajo izpolnjevanja pogojev za vstop.

Vesna – zelena stranka

1. Prihodnost Ukrajine je v EU, vendar pod pogojem, da izpolni kriterije za širitev, ki vključujejo stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice in spoštovanje ter zaščito manjšin. Ukrajina mora imeti tudi delujoče tržno gospodarstvo in biti sposobna prevzeti obveznosti članstva.

2. Razlogi so tako na strani EU kot držav samih. Način, ki ga je ubrala EU, očitno ne deluje: stopnja demokracije se ne izboljšuje, demografska slika je slaba. Čeprav EU upravičeno vztraja pri zahtevanih standardih, to lahko pomeni, da države, kot je BiH, nikoli ne vstopijo. Zunaj EU pa bodo tarče ruskih in kitajskih interesov, kar lahko vodi v destabilizacijo v regiji. Integracija je varnejša za vse.

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država

1. Osnovni pogoj za začetek pristopnih pogajanj za Ukrajino je ustavitev vojne z Rusijo.

2. Na obeh straneh. Države naj vstopajo posamič glede na pripravljenost.

Slovenska ljudska stranka (SLS)

1. Vsekakor se morajo najprej končati sovražnosti. Ukrajini je treba ponuditi evropsko perspektivo, saj bo na ta način tudi po končani vojni ostala zavezana demokratičnim pravilom. Vstop Ukrajine v EU je realna možnost, mora pa ob tem, kot ostale države, za vstop izpolnjevati visoka merila.

2. Razlogov je več, glavni se verjetno skrivajo v nezainteresiranosti velikih evropskih držav za širitev EU, hkrati se države na Zahodnem Balkanu spopadajo z veliko strukturnimi problemi. EU bi morala vsekakor pospešiti proces in vlagati več napora v izgradnjo demokratičnih institucij. Nenazadnje je Zahodni Balkan tudi interesno območje EU, ki pa ga trenutno obdelujeta Rusija in Kitajska.

Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi)

1. Širitev EU je geopolitično vprašanje. EU s širitvenim procesom zagotavlja varnost in stabilnost držav v svoji soseščini. Vstop Ukrajine in drugih držav (države Zahodnega Balkana, Gruzija, Moldavija) v EU podpiramo in se mora izvesti takoj, ko države izpolnijo vstopne kriterije.

2. Razlogi za počasno približevanje niso zgolj na strani držav Zahodnega Balkana. Nekatere države imajo res težave pri izvajanju reform in izpolnjevanju kriterijev. Pogosto pa tudi EU zaradi notranjepolitičnih razmerij ne izpolni obljub, ki jih je dala. Evropska perspektiva Zahodnega Balkana je ključna za varnost in stabilnost regije in EU. Vstop posamezne države se mora zgoditi takoj, ko ta izpolni kriterije.

Levica

1. Ukrajina lahko postane članica skladno s pravili EU, ne pa po prednostnem pasu, kot gre sedaj. Prioriteta naj bo iskanje mirovniške in diplomatske rešitve za končanje konflikta med Ukrajino in Rusijo.

2. Podpiramo pridružitev držav Zahodnega Balkana v skladu s pravili EU in glede na pripravljenost držav kandidatk.

Zeleni Slovenije

1. Evropska lista Zelenih Slovenije zagovarja, da mora proces širitve temeljiti na izpolnjevanju kriterijev po metodologiji za širitev. Ko država te izpolni, ima možnost vstopa v EU in se je pri tem ne sme ovirati zaradi političnih razlogov v državah članicah.

2. Na Zahodnem Balkanu gre za preplet dejavnikov, vezanih na notranjepolitične razloge v članicah, in na drugi strani zastoja reformnih naporov v državah kandidatkah. EU je v tem mandatu proces že pospešila, vendar je izpolnjevanje kriterijev za vstop v interesu tako kandidatk kot EU. Menimo, da so možnosti pohitritve postopkov omejene, razen če se na ravni EU dogovorimo in omogočimo državam kandidatkam t. i. fazno vstopanje, npr. vstop na skupni notranji trg, skupna kmetijska politika ipd.

Socialni demokrati (SD)

1. To možnost kljub okoliščinam ocenjujemo kot realno, žal EU v preteklosti – podobno kot pri Zahodnem Balkanu – ni pravočasno dala jasnega signala o evropski perspektivi Ukrajine. Pogoji vstopa bi morali biti enaki kot za druge kandidatke, saj EU s spoštovanjem lastnih pravil varuje tudi svojo integriteto.

2. Ob večji pripravljenosti EU za širitev bi bil proces integracije hitrejši. Zagovarjali smo pospešitev, zlasti v primeru držav, ki izpolnjujejo pogajalske cilje. Napredek je treba ocenjevati pri vsaki kandidatki posebej. S prilagajanjem hitrosti vstopanja najpočasnejšim kandidatkam se v uspešnejših spodkopava podporo ljudi nadaljnji integraciji. EU pa mora biti do 2030 tudi sama pripravljena na nove članic.

Državljansko gibanje Resni.ca

1. Vstop Ukrajine v EU je realen ob stabilnosti in širši podpori med prebivalstvom, vključno z vzhodnimi in zahodnimi regijami. Upoštevati je treba tudi vpliv sosednjih velesil, da bi se izognili večjim geopolitičnim posledicam.

2. Razlogi za počasnost približevanja Zahodnega Balkana so na obeh straneh. EU mora pokazati večjo angažiranost in poenostaviti postopke, države pa morajo izpolniti pogoje. Ustrezno bi bilo pospešiti proces, a države naj vstopajo individualno, glede na svojo pripravljenost in referendumsko voljo prebivalstva, ne pa vse hkrati.

Nič od tega

1. Dejstvo, da je država v vojni, ji še ne daje zelene karte za včlanitev v EU. Ukrajina ima probleme s korupcijo, nespoštovanjem vladavine prava, nedemokratičnostjo obstoječega političnega sistema … Dokler teh problemov ne rešijo, je vstop Ukrajine v EU nesprejemljiv in povsem nerealen.

2. EU je izgubila svojo všečnost, ko se je odrekla prvotnemu namenu ohranjanja varnosti in stabilnosti, zato ni več toliko interesa za vstop vanjo. Nekatere države se ozirajo tudi na drugo stran, saj se svet spreminja, centri moči pa se drugače razporejajo. Pospeševanje procesov vstopa se ni izkazalo za posrečeno, hkraten vstop pa bi bil zgrešen. Vsaka država mora biti za vstop v EU pripravljena in izpolnjevati vse pogoje.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve.

Back to top button