UKC Ljubljana dobil strategijo za obdobje 2024-2030

Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je na sredini seji sprejel strategijo zavoda za obdobje 2024-2030. Vizija do leta 2030 po besedah generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga je, da bo zavod s hitrim prenosom prebojnih medicinskih spoznanj udejanjal najsodobnejšo znanstveno utemeljeno medicinsko prakso, so zapisali.

Uresničitev te vizije konkretno in merljivo po njegovih besedah pomeni, da bo UKC Ljubljana pri 50 strokovno relevantnih mednarodnih kazalnikih izidov zdravljenja dosegal primerljive rezultate obravnave z referenčnimi univerzitetnimi kliničnimi centri, da bo ena najbolj priznanih transplantacijskih institucij v svetu ter da bo za 50 odstotkov povečal delež namenskih sredstev za raziskovalno-razvojne projekte, prav tako obseg vplivnih in citiranih publikacij v indeksiranih revijah, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zastavili so štiri ključne strateške usmeritve, to so dolgoročni razvoj mednarodnega referenčnega univerzitetnega kliničnega centra, notranja procesna transformacija v dobro pacientov in zaposlenih, ljudje kot nosilci sprememb in zagotavljanje finančnih in materialnih virov v podporo odličnosti.

Poslanstvo UKC Ljubljana je zagotavljati neprekinjeno dostopnost do terciarnih storitev za skrbno in spoštljivo obravnavo najzahtevnejših pacientov iz Slovenije in izven meja, vsem prebivalcem osrednjeslovenske regije pa kakovostno obravnavo s celovito ponudbo zdravstvenih storitev.

V sporočilu so navedli, da bo UKC Ljubljana na temeljih akademske odličnosti razvijal medicinsko in zdravstveno stroko, vzgajal kadre in omogočal motivirajoč razvoj vsem zaposlenim. Hkrati bo UKC Ljubljana kot stičišče naprednega kliničnega, raziskovalnega, razvojnega, inovacijskega in pedagoškega dela ustrezno naslavljal naraščajoče in spreminjajoče se potrebe pacientov ter izboljševal njihove zdravstvene izide.

Med strateškimi cilji za leto 2030 so sodobnost celovite in celostne zdravstvene obravnave in obravnava pacientov v dopustnih čakalnih dobah, optimalni in na pacienta osredotočeni procesi celostne zdravstvene obravnave, varni in kakovostni procesi za paciente in zaposlene, zadostno število ustrezno usposobljenih zaposlenih vseh poklicnih skupin, zavzeti zaposleni in privlačen delodajalec ter kompetentni vodje na vseh ravneh in v vseh dejavnostih.

Cilji so tudi ustrezni prihodki za delovanje, stroškovna transparentnost in optimalnost ter ustrezni prostorski pogoji in sodobna tehnološka opremljenost, odličnost in uravnoteženost terciarnih in sekundarnih zdravstvenih dejavnosti, mednarodna referenčnost za izbrane terciarne dejavnosti, mednarodno odmevna RRI dejavnost ter učinkovite podporne službe.

Svet zavoda je strategijo soglasno podprl, člani pa so jo ocenili kot celovito, ambiciozno, zasnovano na priznani metodologiji in zavodu izrekli vso podporo pri uresničevanju zastavljenih strateških usmeritev in ciljev. Člani sveta ob tem pričakujejo, da bo ustanovitelj zagotovil pogoje UKC Ljubljana za razvoj v smeri primerljivih evropskih bolnišnic.

Predsednica sveta zavoda Irma Gubanec je v razpravi dejala, da strategija predstavlja izjemen korak pri usmerjanju nadaljnjega razvoja in delovanja UKC Ljubljana, so zapisali.

Predstavnik zaposlenih v svetu Matjaž Turel pa je v razpravi povedal, da so v UKC Ljubljana zaposleni ambiciozni ljudje, zdravniki, medicinske sestre in vsi ostali strokovni delavci. “Bo pa potreben resen razmislek o nagrajevanju zaposlenih in na tem področju bo morala država narediti konkretne korake,” so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Back to top button